Allmänna Villkor

1. Definitioner

a) Deluxerie, etablerat i Nederländerna, handelskammaren 86595431, kallas säljare i dessa allmänna villkor.

b) Säljarens andra part kallas köpare i dessa allmänna villkor.

c) Parterna är säljaren och köparen tillsammans.

d) Avtalet avser köpeavtalet mellan parterna.

2. Tillämplighet av allmänna villkor

a) Dessa villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, avtal och leveranser av tjänster eller varor av eller på säljarens vägnar.

b) Avvikelse från dessa villkor är endast möjlig om parterna uttryckligen har kommit överens om det skriftligt.

3. Betalning

a) Priserna på produkterna kan ändras utan föregående meddelande. Säljaren är helt fri att bestämma priser och rabatter på tjänsterna eller produkterna som erbjuds på webbplatsen.

b) Ytterligare fraktkostnader kan tillkomma i enlighet med bestämda och specificerade inom frakt- och leveransavgifter. (För mer information, läs avsnitt 6 i dessa användarvillkor.) Användaren är skyldig att betala denna avgift utöver skatterna på de beställda produkterna.

c) Vid pris fel eller felaktig produktinformation till följd av typografiska eller systemfel förbehåller Deluxerie sig rätten att annullera beställningar med felaktig information utan ytterligare skyldighet gentemot kunden, även efter mottagande av orderbekräftelse eller avsändningsbekräftelse.

4. Erbjudanden, offert och pris

a) Erbjudanden är obligatoriska om inte en acceptperiod anges i erbjudandet. Om erbjudandet inte accepteras inom den angivna tidsperioden förfaller erbjudandet.

b) Leveranstider i offerter är vägledande och ger inte köparen rätt till upplösning eller ersättning om de överskrids om inte parterna uttryckligen har avtalat annat skriftligt.

c) Erbjudanden och offerter gäller inte automatiskt vid upprepade beställningar. Parterna måste uttryckligen komma överens om detta skriftligen.

d) Det pris som anges på erbjudanden, offerter och fakturor består av köpeskillingen, inklusive moms och andra statliga avgifter.

5. Ångerrätt

a) Konsumenten har rätt att lösa avtalet inom 30 dagar efter mottagandet av beställningen utan att ange någon anledning (ångerrätt). Perioden börjar från det ögonblick som konsumenten tar emot (hela) beställningen.

b) Det finns ingen ångerrätt om produkterna är skräddarsydda enligt hans specifikationer eller har kort hållbarhet.

c) Konsumenten kan använda en ångerblankett från säljaren. Säljaren är skyldig att göra detta tillgängligt för köparen omedelbart efter köparens begäran.

d) Under avkylningsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han kommer att returnera produkten med alla tillbehör som levereras och – om det är rimligt möjligt – i den ursprungliga fraktförpackningen till säljaren, med rimliga och tydliga instruktioner.

6. Ändringar av avtalet

a) Om det under genomförandet av avtalet visar sig att det är nödvändigt att ändra eller komplettera det arbete som ska utföras för ett korrekt utförande av uppdraget, parterna kommer att anpassa avtalet i enlighet med detta i god tid och ömsesidigt samråd.

b) Om parterna är överens om att avtalet kommer att ändras eller kompletteras kan prestationstiden påverkas. Säljaren kommer att informera köparen om detta så snart som möjligt.

c) Om ändringen eller tillägget till avtalet får ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser, kommer säljaren att informera köparen skriftligen i förväg.

d) Om parterna har kommit överens om ett fast pris, kommer säljaren att ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att överstiga detta pris.

e) I motsats till bestämmelserna i tredje stycket i denna artikel kan säljaren inte ta ut extra kostnader om ändringen eller tillägget beror på omständigheter som kan tillskrivas honom.

7. Leverans och risköverföring

a) Så snart köparen har fått varan övergår risken från säljare till köpare.

8. Forskning, klagomål

a) Köparen är skyldig att inspektera de levererade varorna vid tidpunkten för leveransen, men i alla fall inom kortast möjliga tid. Därvid bör köparen undersöka om kvaliteten och kvantiteten på de levererade varorna överensstämmer med vad parterna har kommit överens om eller om kvaliteten och kvantiteten uppfyller de krav som gäller för dem i genomsnittlig (handel) trafik.

b) Klagomål angående skada, brist eller förlust av levererade varor måste skickas av köparen skriftligen till säljaren inom tio arbetsdagar efter dagen för leverans av varan.

c) Om klagomålet förklaras välgrundat inom den angivna tiden har säljaren rätt att antingen reparera eller leverera, avbryta leveransen och skicka köparen en kreditnota för den delen av köpeskillingen.

d) Mindre och/eller sedvanliga avvikelser och skillnader i kvalitet, kvantitet, storlek eller finish kan inte åberopas mot säljaren.

e) Klagomål på en specifik produkt påverkar inte andra produkter eller delar av samma avtal.

f) Reklamationer accepteras inte längre efter att köparen har behandlat varorna.

9. Prover och modeller

a) Om ett prov eller en modell har visats eller levererats till köparen, antas det ha lämnats endast som en indikation utan att varan som ska levereras måste följa den. Detta är annorlunda om parterna uttryckligen har kommit överens om att varan som ska levereras motsvarar detta.

b) Vid kontrakt som rör fast egendom antas också yta rean eller andra dimensioner och indikationer vara endast vägledande, utan att den vara som ska levereras behöver motsvara den.

10. Leverans

a) Leverans sker “från fabrik/butik/lager.” Det betyder att alla kostnader är för köparen.

b) Köparen är skyldig att ta emot varan vid den tidpunkt då säljaren levererar dem eller får dem levererade till honom, eller vid den tidpunkt då dessa varor görs tillgängliga för honom efter avtalet.

c) Om köparen vägrar ta emot leverans eller försummar att lämna information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har säljaren rätt att lagra varorna på köparens bekostnad och risk.

d) Om varan levereras har säljaren rätt att ta ut eventuella leveranskostnader.

e) Om säljaren behöver information från köparen för genomförandet av avtalet börjar leveranstiden efter att köparen har gjort denna information tillgänglig för säljaren.

f) En leveransperiod som säljaren anger är vägledande. Detta är aldrig en deadline. Om terminen överskrids, måste köparen meddela säljaren skriftlig försummelse.

g) Säljaren kan leverera varorna i delar om inte parterna skriftligen har kommit överens om något annat eller om delleveransen inte har något självständigt värde. Säljaren har rätt att fakturera dessa delar separat vid leverans i delar.

11. Force majeure

a) Om säljaren inte kan, inte i rätt tid, eller inte på rätt sätt fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure, är han inte ansvarig för skada som köparen lidit.

b) Med force majeure menar parterna i alla fall alla omständigheter som säljaren inte kunde ta hänsyn till vid tidpunkten för överenskommelsen och som en följd av vilken den genomsnittliga prestationen av avtalet inte rimligen kan förväntas av köparen, t.ex. som sjukdom, krig eller krigsfara, inbördeskrig och upplopp, övergrepp, sabotage, terrorism, strömavbrott, översvämning, jordbävning, brand, företagsupptagning, strejker, uteslutning av arbetare, ändrade statliga åtgärder, transportalternativ och andra störningar i säljarens företag.

c) Vidare förstår parterna med force majeure omständigheten att de leverantörsföretag som säljaren är beroende av för avtalets fullgörande inte uppfyller de avtalsenliga skyldigheterna gentemot säljaren om inte säljaren kan klandras för detta.

d) Om en situation enligt ovan uppstår till följd av att säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot köparen, upphävs dessa skyldigheter så länge säljaren inte kan fullgöra sin skyldighet. Om den situation som avses i föregående mening har varat 30 kalenderdagar har parterna rätt att helt eller delvis skriftligen upplösa avtalet.

e) Om force majeure fortsätter i mer än tre månader har köparen rätt att lösa avtalet med omedelbar verkan.

Upplösning är endast möjlig med rekommenderat brev.

12. Överföring av rättigheter

a) Partens rättigheter enligt detta avtal kan inte överföras utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Denna bestämmelse gäller som en klausul med fastighetsrättslig verkan enligt artikel 3:83 andra stycket i den nederländska civillagen.

13. Äganderätt och kvarhållningsrätt

a) De varor som finns hos säljaren och de varor och delar som levereras förblir säljarens egendom tills köparen har betalat det totala överenskomna priset. Fram till den tiden kan säljaren åberopa sin äganderätt och ta tillbaka varan.

b) Om de överenskomna beloppen som ska betalas i förskott inte betalas i tid, har säljaren rätt att avbryta arbetet tills den avtalade delen har betalats. Det finns då en borgenärs standard. I så fall kan en sen leverans inte åberopas mot säljaren.

c) Säljaren är inte behörig att pantsätta eller belasta på annat sätt de varor som omfattas av äganderättsförbehåll.

d) Säljaren förbinder sig att försäkra de varor som levereras till köparen med förbehåll för äganderättsförbehåll och hålla dem försäkrade mot brand, explosion och vattenskador och stöld och göra försäkringen tillgänglig för inspektion på den första begäran.

e) Om varor ännu inte har levererats, men avtalet inte har betalat den avtalade förskottsbetalningen eller priset, har säljaren behållningsrätt. Varan kommer då inte att levereras förrän köparen har betalat fullt ut och efter avtalet.

f) Vid likvidation, insolvens eller avstängning av köparens betalning är köparens skyldigheter omedelbart förfallna.

14. Ansvar

a) Varje ansvar för skada som uppstår från eller i samband med genomförandet av ett avtal är alltid begränsat till det belopp som betalas ut i det aktuella fallet av den / de ansvarsförsäkring (er) som tecknats. Självriskens belopp ökar detta belopp enligt relevant policy.

b) Säljarens ansvar för skada till följd av uppsåt eller avsiktlig hänsynslöshet hos säljaren eller hans ledande underordnade är inte uteslutet.

15. Skyldighet att klaga

a) Köparen är skyldig att omedelbart rapportera klagomål om det utförda arbetet till säljaren. Klagomålet innehåller en beskrivning av bristen så detaljerad som möjligt så att säljaren kan svara adekvat.

b) Om ett klagomål är motiverat är säljaren skyldig att reparera varorna och byta ut dem vid behov.

16. Tillämplig lag och behörig domstol

a) Nederländsk lag är exklusivt tillämplig på alla avtal mellan parterna.

b) Den nederländska domstolen i det distrikt där Deluxerie är etablerad / upprätthåller en praxis / har sitt kontor har exklusiv behörighet att pröva tvister mellan parterna om inte lagen föreskriver något annat.

c) Tillämpligheten av Wien -försäljningskonventionen är utesluten.

d) Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor anses orimligt betungande vid rättsliga förfaranden kommer de andra bestämmelserna att gälla fullt ut.